Recenzie

Ako to bolo naozaj?

Na našom knižnom trhu sa objavila zaujímavá kniha, v ktorej mladý katolícky autor Ján Šimulčík na 88 stranách odkrýva čitateľovi stav Katolíckej cirkvi pred novembrom 1989, november 1989 a jeho udalosti. Uvádza cenné dobové dokumenty, ktoré raz zaiste budú predmetom historických štúdií slovenských historikov.

Veľkú hodnotu tohto rozsahom neveľkého knižného dielka možno vidieť práve v tom, že zachytáva informácie podložené faktami, ako Cirkev stála na strane slobody a pravdy a významne prispela k prelomu v novembri 1989. Autor sa nevyhýba ani tienistým stránkam v minulosti Cirkvi. Opisuje napr. združenie duchovných Pacem in terris, ktoré spolupracovalo s komunistickou mocou.

Kniha je tematicky rozdelená na činnosť Cirkvi pred 17. novembrom 1989 a po tomto období. V prvej časti Ján Šimulčík opisuje činnosť malých spoločenstiev, vydávanie samizdatov, pašovanie náboženskej literatúry, púte, podpisové akcie veriacich, solidaritu s väzňami za náboženskú a spoločenskú slobodu a iné fakty.

V období po „nežnej revolúcii“ zachytáva reakcie cirkevných združení, biskupov a aktívnu účasť veriacich v procese pádu komunistického režimu v revolučných novembrových dňoch.

Dve prílohy obsahujú dokumenty, ktoré hodnoverne poukazujú na postoj Cirkvi k slobode a k demokracii v dňoch, keď vôbec nebolo jasné, ako sa udalosti novembra 1989 vyvinú.

Spisovateľ Karel Čapek raz napísal: „Všetko sa zmenilo, iba ľudia ostali tí istí... K dobrým veciam človeka patrí aj dobrá pamäť.“ Tieto slová sú aj dnes aktuálne. Nezabudnime na ne.

Martin Dilong
(Katolícke noviny, č. 16., 16. 4. 2000, s. 19.)