O autorovi

Ing. PhDr. Ján Šimulčík, PhD. (1970), vyštudoval bioinžinierstvo na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ako aj magisterské štúdium v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na CMBF v Bratislave. Rigorózne a doktorandské štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore slovenská história.

Vo svojej vedeckej tvorbe sa venuje problematike prenasledovania veriacich v období komunizmu a téme tajnej cirkvi v odpore proti komunistickému režimu.

Je autorom publikácií:

  • Svetlo z podzemia. Z kroniky katolíckeho samizdatu 1969 - 1989 (1997);
  • Čas svitania. Sviečková manifestácia - 25. marec 1988 (1998, 2003);
  • Katolícka cirkev a nežná revolúcia 1989 (1999);
  • Zápas o nádej. Z kroniky tajných kňazov 1969 - 1989 (2000);
  • Zápas o svedomie. Hladovka študentov bohosloveckej fakulty v roku 1980 (2001);
  • Združenie katolíckych duchovných Pacem in terris. Výber zo samizdatových dokumentov 1969 - 1989 (2002);
  • Dokumenty doby 1990 - 2000 (2002).
  • Čas odvahy. (Najväčšia podpisová akcia za náboženskú slobodu - 500 000 občanov ČSSR), 332 strán, 2017
  • Éra samizdatu. Spoločenstvo Fatima a samizdat v rokoch 1974 – 1989, 312 strán, 2019
  • Generácia nádeje. Malé kresťanské spoločenstvá 1969 - 1989, 216 strán, 2021

Publikoval tiež niekoľko vedeckých štúdií a popularizačných článkov o pôsobení tajnej cirkvi na Slovensku (napríklad: Tajná cirkev v roku 1989; 291 284 odvážnych. Podpisová akcia za náboženskú slobodu v Československu v roku 1988; Pozvanie Silvestra Krčméryho na synodu v roku 1987; Sviečková manifestácia a Štátna bezpečnosť a iné).

Na jeho podnet bolo v obci Šintava v roku 2014 zriadené námestie a aj pamätník, ktoré boli venované osobnostiam protikomunistického odboja a katolíckeho disentu Silvestrovi Krčmérymu a Vladimírovi Juklovi.

V roku 2014 dostal cenu Ústavu pamäti národa za prínos pre zachovanie pamäti národa.

Je iniciátorom neoficiálneho Dňa samizdatu (12. 10), ktorý bol pripomenutý stretnutiami disidentov – vydavateľov samizdatov v Prahe (2016) a v Bratislave (2017, 2018).

V roku 2018 mu Trnavský samosprávny kraj udelil ocenenie za jeho vedeckú a publicistickú činnosť.

Zároveň je zakladateľ webových portálov venujúcich sa udalostiam z novodobej histórie:

www.svieckovamanifestacia.sk
www.samizdat.sk.

Je ženatý a je otcom štyroch detí. V súčasnosti žije v Šintave.