Ing. PhDr. Ján Šimulčík (1970)

V rokoch 1988 – 1993 vyštudoval bioinžinierstvo na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
V rokoch 1993 – 1994 absolvoval študijné pobyty v Rakúsku a vo Veľkej Británii.
V roku 2001 ukončil diaľkové magisterské štúdium v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na CMBF Univerzity Komenského v Bratislave.
V roku 2003 absolvoval rigoróznu skúšku z odboru histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Je autorom nasledujúcich publikácií:

- ako 29-ročného jeho diela citovala Kronika Slovenska.
- ako 31-ročný mal opublikovaných 1000 strán textu
- jeho práce boli doposiaľ citované v publikáciách šiestich krajín (USA, Veľká Británia, ČR, Taliansko, Nemecko, Rakúsko)

Zároveň je autorom niekoľkých článkov, štúdií a prednášok na tému tzv. podzemnej cirkvi na Slovensku v rokoch 1969 – 1989.